EB 16 การจัดการข้อร้องเรียน รพ.เวียงสา

EB 16 การจัดการข้อร้องเรียน รพ.เวียงสา

EB16(ข้อ1)-คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพรพ.-ปี63

EB16(ข้อ2)-หลักฐานช่องทางผ่านระบบ

EB16(ข้อ3)-คู่มือ RM -2563 (ตุลาคม)

EB16(ข้อ5)-รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป(รอบมี.ค.63)

EB16(ข้อ6)-หนังสือรายงานผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ(นายทัน ยอดรักษ์)

กระบวนการหลักดูแลผู้ป่วย

ช่องทางการร้องเรียน

บันทึกข้อความส่งสรุปผลการพัฒนาตามข้อร้องเรียน

บันทึกข้อความส่งสรุปผลการพัฒนาตามข้อร้องเรียน2

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์4

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง

แสดงความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *