EB 25 ขออนุมัติลงนามบันทึกคำสั่งการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานหน่วยงาน

ข้อ1แบบบันทึกข้อความลงนามคำสั่งข้อสั่งการ

ปะหน้า บันทึกข้อความ

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ

ข้อ2แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานจนท.2.1-2.3

Flow สแกนนิ้วมือลงเวลาปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวียงสา

บันทึกข้อความมาสาย ม.ค.

บันทึกข้อความมาสาย ก.พ.

บันทึกข้อความมาสาย ธ.ค.

ข้อ3หลักฐานการประชุมชี้แจงให้ทราบทั่วถึง

 

แบบบันทึกอุบัติการณ์การแก้ไขและมาตรการการกำกับติดตาม

วาระ กกบ กพ 62 หมอปอนด์

วาระ กกบ มค 62 หมอปอนด์

ข้อ3หลักฐานการประชุมชี้แจงให้ทราบทั่วถึง

รายงานประชุมเจ้าหน้าที่ 100%เวที Highlight 62(เพิ่มเติมแก้ไข)

ข้อ4หลักฐานหนังสือเวียน

บันทึกข้อความ

ข้อ5บันทึกรับทราบผลการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน

ปะหน้า บันทึกข้อความ

บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานEB25

ข้อ6แบบฟร์อมเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Web.sitesหน่วยงาน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลฯ