EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

1.หนังสือแจ้งหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง

2.สรุปผลการประชุม

3.รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

4.บันทึกเสนอขออนุญาตเผยแพร่บนเวปไซต์หน่วยงาน

5.แบบฟอร์มเผยแพร่