EB 17 มาตราการ กลไกการป้องกันการรับสินบนของ รพ.เวียงสา จังหวัดน่าน ปี 2562

EB17 ข้อ 1.1 ขออนุมัติจัดทำข้อกำหนด มาตรการ กลไก การป้องกันการรับสินบน ฯ

_0001 EB17 ข้อ 1.2 ผู้บริหารรับทราบ จัดทำข้อกำหนด มาตรการ กลไก การป้องกันการรับสินบน ฯ

EB17 ข้อ 1.3 ขออนุญาตเผยแพรขอมูล

EB 17 ข้อ 1 บันทึกข้อความ ลงนามประกาศ มาตรการ กลไก การป้องกันการรับสินบน ฯ

คุ่มือ มาตรการ กลไก การป้องกันการรับสินบน

แบบฟอร์ม ฯ

ประกาศ มาตรการ กลไก การป้องกันการรับสินบน ฯ

แสดงความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *