ประกาศดำเนินการจ้างปรับปรุงต่อเติม อาคารคลินิกสูตินารีเวช

โรงพยาบาลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มีความประสงค์ดำเนินการจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารคลินิคสูตินรีเวช โรงพยาบาลเวียงสา จังหวัดน่าน จำนวน ๑ งาน ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกาศจัดจ้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,882,000.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) สามารถดาวน์โหลดเอกสาร เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

แสดงความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *