ข่าวทั่วไปของโรงพยาบาล

การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ
Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์ถึงผู้รับบริการ, ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเวียงสา

ด้วยจังหวัดน่าน โดย โรงพยาบาลเวียงสา มีความประสงค์จะทำก […]

Read More

ข่าวเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวียงสา