แบบฟอร์ม สมัครวิ่ง เวียงสามินิมาราธอนครั้งที่ 4

ขั้นตอนการรับสมัคร
1. กรอกรายละเอียดการสมัครได้ที่ แบบฟอร์มสมัครวิ่งด้านล่าง
2. โอนเงินค่าสมัครที่ ธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี “เวียงสามินิมาราธอน” เลขที่บัญชี 9854210979
3. ส่งหลักฐานการโอนเงินมายัง
E-mail : wiangsarun@gmail.com
โดยแนบรายละเอียดดังนี้
3.1 ชื่อ – สกุล
3.2 หมายเลขบัตรประชาชน
3.3 ภาพหลักฐานการโอนเงิน
4. รอ E-mail ตอบกลับจากเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการสมัคร

0 0


แผ่นประชาสัมพันธ์

winagsa-half-marathon2018-11-09

winagsa-half-marathon3--