EB3 ข้อ 1 (1.2) ขออนุญาตเผยแพร่เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินสูงสุด

โครงการที่ 2 วงเงินสูงสุด

1.รายงานขอซื้อขอจ้าง

2. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ

3. รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ

4. ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

5. ใบสั่ง

6. ใบส่งของ

7 .ใบตรวจรับ

8 .แบบความบริสุทธิ์ใจ

แสดงความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *