EB 5 ขออนุมัติดำเนินโครงการ เฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเขตเทศบาลตำบลเวียงสา ประจำปี 2563

ขออนุมัติดำเนินโครงการ เฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยการมีส่วนร่วมของชุใชนเขตเทศบาลตำบลเวียงสา ประจำปี 2563

EB5(1)ขออนุมัติโครงการ

EB5(2)โครงการ EB5

EB5 (3)รายงานการประชุมพิจารณาโครงการ

EB5(4)ภาพประกอบการประชุม

EB5(5)รายงานผู้บริหาร

EB5(6)แบบฟอร์ขอเผยแพร่บนเวป

EB5(7)หลักฐานการขึ้นจากเวปไซต์