EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซ์้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

1 ขออนุญาตเผยแพร่ แบบสรุปผลการจัดหารอบเดือน พฤศจิกายน 2562

2. แบบสรุปผลการจัดหารอบเดือน พ.ย. 2562

3. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

แสดงความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *