EB 18 โครงการชมรมโรงพยาบาลคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา มีวินัยประจำปีงบประมาณ 2562

EB 18 ข้อ 1 (1) โครงการ ชมรมโรงพยาบาลเวียงสา ฯ

EB 18 ข้อ 1 (2) แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล

EB 18 ข้อ 3  ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น

EB 18 ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบรายงานตามโครงการ

EB 18 ข้อ 5 สรุปรายงานผลการดำเนินการตามโครงการ
EB 18 ข้อ 6 – 6.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
EB 18 ข้อ 6 – 6.2 ปริ้นสกรีนจากเว็บ

 

EB 18 ข้อ 1 บันทึกขออนุมัติจำทำโครงการ

ขออนุมัติ เผยแพร่มาตรการ

แนวทางการจัดให้มีการเรี่ยไร

มาตรการป้องกันทุจริตและกระทำผิดวินัย สธ.

หนังสืองดต้อนรับพิธีการผู้บริหารมาตรวจเยี่ยม