กิจกรรม Big Cleaning Day ‘ 53

ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงสาเป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ‘ 53 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2553 โดยมีเจ้าหน้าที่ของโีรงพยาบาลเวียงสาให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดียิ่ง


เจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณื์รับฟังท่านผู้อำนวยการกล่าวเปิดพิธีด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส


แม้อากาศจะร้อนเพียงใด เราก็สู้


About the author /