รพ เวียงสา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

         เมื่อวันที่  25 เมษายน   2557   โรงพยาบาลได้จัดกิจกรรม   Big Cleaning Day  ร่วมมือ รวมพลังเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวียงสา  ทำความสะอาดรอบๆบริเวณ โรงพยาบาล  โดยมีนายเกตุ  สมบัติแก้ว   วิทยากรที่ปรึกษา โครงการ 5 ส  เป็นผู้เปิดโครงการ  และได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าเป็นอย่างดีAbout the author /