โรงพยาบาลเวียงสา เข้าร่วมงาน 60 ล้านนาที เพื่อสุขภาพดีตามรอยพระยุคลบาท

         คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวียงสาได้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโครงการ 60 ล้านนาที เพื่อสุขภาพดีตามรอยพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ  2 เมษายน  2558  วันที่ 15 ตุลาคม 2557  ณ ข่วงเมืองน่าน  อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประชาชนทั่วไป บุคลากรสาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โรงพยาบาลน่าน และโรงพยาบาลชุมชนแต่ละอำเภอรวมไปถึงชมรมออกกำลังกายของแต่ละอำเภอเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 1,000 คน

About the author /