รพ.เวียงสาจัดงานมุทิตาจิตให้กับผู้ที่เกษียณอายุราชการ

     เมื่อวันที่  30 กันยายน  2557  โรงพยาบาลเวียงสาได้จัดงาน มุทิตาจิต  ให้กับ เจ้าหน้าที่ ที่เกษียณอายุราชการจำนวน 2 ท่าน คือ คุณสุพัตร  กันตา  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และคุณพวงทอง  มัจฉพันธ์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  โดยมีนายแพทย์ชรินทร์  ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงสา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันจัดงานขึ้นเพื่อเป็นระลึกถึงและขอบคุณเจ้าหน้าที่ทั้งสองท่าน ที่ทำงานให้กับ  โรงพยาบาลเวียงสามาเป็นเวลานาน


About the author /