โรงพยาบาลเวียงสา ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว

     มื่อวันที่  19  กรกฏาคม  2557   โรงพยาบาลเวียงสาร่วมกับกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดน 324 ได้หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ได้ออกให้บริการดูแลสุขภาพ ตรวจรักษาแก่พี่น้องประชาชนตามพระดำริของสมเด็จย่าที่ประสงค์จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เข้าถึงการดูแลสุขภาพได้ยาก   ให้บริการที่ บ้านน้ำปี้ หมู่ 5  ตำบล น้ำมวบ  อ. เวียงสา จ.น่าน โดยมีแพทย์มานิตา  ทดเพชร นางสุภลักษณ์ นันทวาสน์หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลเวียงสาและคณะ ไปให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป  และให้บริการสร้างเสริมสุขภาพแก่พี่น้องประชาชนที่มารับบริการ มีผู้มารับบริการสุขภาพจำนวน 61 ราย


About the author /