อบรมให้ความรู้ อาสาสมัครสาธารณสุขทางด้านทันตสาธารณสุข

           เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2556  กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลเวียงสาได้จัดอบรมในโครงการ    ใกล้ชิดห่วงใยให้ความรู้สู่ทันตสุขภาพดี   ที่ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ตำบลกลางเวียง  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน  185  คน ในกิจกรรมครั้งนี้มี ทพญ.วริยา  เสนาะเสียง ทันตแพทย์ชำนาญการเป็นผู้ให้ความรู้ใน เรื่องโรคในช่องปากและการป้องรักษา, อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับช่องปากและฟัน,การรักษาทางทันตกรรม เฉพาะทางอื่นๆ ,และมีย้อมคราบจุลินทรีย์รวมถึงมีการฝึกปฏิบัติทำความสะอาดช่องปากโดยการแปรงฟัน,รวมไปถึงการตรวจสุขภาพช่องปากให้กับ อสม.ทุกคนAbout the author /