อบรมให้ความรู้ อาสาสมัครสาธารณสุขทางด้านทันตกรรม

 เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2556  กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลเวียงสาได้จัดอบรมในโครงการ ใกล้ชิดห่วงใยให้

ความรู้สู่ทันตสุขภาพดี ที่ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ตำบลกลางเวียง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นอาสาสมัคร

สาธารณสุข จำนวน 185  คน ในกิจกรรมครั้งนี้มี ทพญ.วริยา  เสนาะเสียง ทันตแพทย์ชำนาญการเป็นผู้ให้ความรู้ใน

เรื่องโรคในช่องปากและการป้องกันรักษา,อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับช่องปากและฟัน,การรักษาทางทันตกรรม

เฉพาะทางอื่นๆ ,และมีย้อมคราบจุลินทรีย์รวมถึงมีการฝึกปฏิบัติทำความสะอาดช่องปากโดยการแปรงฟัน,รวมไป

ถึงการตรวจสุขภาพช่องปากให้กับ อสม ทุกคน

About the author /