โรงพยาบาลเวียงสา จัดอบรมผู้นำนักเรียน


            เมื่อวันที่  4 -5 กรกฎาคม  2556  ได้มีการจัดอบรมผู้นำนักเรียนด้านการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนในเขตตำบลกลางเวียงทุกโรงเรียนซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดแบ่งเป็นระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 105 คน และมัธยมศึกษาจำนวน  61 คน การอบรมได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ ด้านสุขบัญญัติ  ด้านทันตกรรมในช่องปาก ด้านจิตวิทยาในวัยรุ่น  ด้านยาเสพติดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนในพื้นที่เป็นอย่างดีAbout the author /