โรงพยาบาลเวียงสา ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว บ้านห้วยหยวก

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2558 โรงพยาบาลเวียงสาร่วมกับกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดน 324 ได้หน่วยแพทย์ อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ได้ออกให้บริการดูแลสุขภาพ ตรวจรักษาแก่พี่น้องประชาชน
ตามพระดำริของสมเด็จย่าที่ประสงค์จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เข้าถึงการดูแลสุขภาพได้ยาก ให้บริการที่ บ้านห้วยหยวก ตำบลแม่ขะนิง อำเภอเวียงสาเวียงสา จ.น่าน โดยมีแพทย์กฤตพงษ์ โรจนวิภาต นาย
แพทย์ชำนาญการ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเวียงสาและคณะ ไปให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปโรคทางทันตกรรม และให้บริการสร้างเสริมสุขภาพแก่พี่น้องประชาชนที่มารับบริการ มีผู้มารับบริการตรวจสุขภาพทั่วไป จำนวน 49
ราย ทางทันตกรรม 20 รายและคัดกรองผู้พิการจำนวน 6 ราย

 

01 02 03 04 05 06 07 08