โรงพยาบาลเวียงสา มอบเกียรติบัตรพยาบาลดีเด่นประจำปี 2561

IMG_2822

คณะกรรมการองค์กรพยาบาลโรงพยาบาลเวียงสา ร่วมกับตัวแทนโซนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเขต
เวียงสา ได้คัดเลือกพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2561 เพื่อการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และเป็นเกียรติ
ประวัติแก่บุคลากรทางการพยาบาลด้วยความภาคภูมิใจ ทั้งหมด จำนวน 5 สาขา รวม 14 คน โดยอ้างอิง
เกณฑ์การคัดเลือกพยาบาลดีเด่นของสภาการพยาบาล โดยมีนายแพทย์ กฤษพงษ์ โรจน์วิภาต ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลเวียงสาเป็นผู้มอบ โดยในการครั้งนี้มีการให้ความรุ้ทางวิชาการด้วย

รายนามพยาบาลดีเด่นประจำปี 2561 จำนวน 14 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้
สาขาผู้บริหารการบริการพยาบาล จำนวน 1 ท่าน ได้แก่
– นางกฤษณา บุณโยประการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มการการพยาบาล

สาขาผู้ปฏิบัติการพยาบาล การบริการ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

– นางธัญชนก ท้าวเชียง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานผู้ป่วยนอก
– นางประชัน จันทร์ท่าฬ่อ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานผู้ป่วยนอก
– นางเมลดา เนตรใส พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
– นางวัชรียา ชูเถื่อน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
– น.ส.นัฎยา คำบัว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานห้องคลอด
– นางอุไรวรรณ กาบคำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานผู้ป่วยใน
– นางพัชรินทร์ ศรีวิชัยอินทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานผู้ป่วยใน

สาขาด้านวิชาการ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่
– น.ส.จิราพร มงคลประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพชำนาญงาน

สาขาด้านจิตอาสาและบริการสังคม จำนวน 1 ท่านได้แก่
-นางสะอาด นาคอ้าย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

สาขาผู้ปฏิบัติการพยาบาล ระดับชุมชน จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

– นางกนกรัตน์ แปงกันทา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานตึกผู้ป่วยใน
– นางสรีย์พร ไกรไพบูลย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ห้วยไฟตะเคียนทอง
– นางศิริรักษ์ นิเวศน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ่อหอย
– นางอารีรักษ์ ไชยธรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.นาเหลือง

IMG_2778 IMG_2779 IMG_2781 IMG_2784 IMG_2786 IMG_2788 IMG_2791 IMG_2794 IMG_2797 IMG_2799 IMG_2801 IMG_2803 IMG_2805 IMG_2808 IMG_2809 IMG_2810 IMG_2812 IMG_2815 IMG_2818 IMG_2820 IMG_2822 IMG_2823 IMG_2836 IMG_2839 IMG_2848 IMG_2857 IMG_2860 IMG_2864 IMG_2883 IMG_2891 IMG_2894 IMG_2896 IMG_2899

แสดงความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *