โครงการพัฒนาตำบลที่มีระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน (Long Teem Care) ปี 2560

ประกาศฯ เกนณ์การดำเนินงานกงอทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในระดับท้องถิ่น ฉบับที่ 2

ประกาศฯ การบริหารและการจัดการกองทุน ปี ๕๙ (ฉ.๒) 

รายงานผล LTC ปี 2560

 

แนวทางการดำเนินงาน

 

 1. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเรื่องการจัดบริการLTCตามแนวทางระบบส่งเสริม

สุขภาพดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสและการดูแลระยะยาวในชุมชน

 1. เจ้าหน้าที่คัดกรองคัดกรองและตรวจสุขภาพผู้สูงอายุในด้านปัญหาสำคัญและโรคที่พบบ่อยใน

ผู้สูงอายุ กลุ่ม Geriatric Syndromes และประเมินสมรรถนะผู้สูงอายุทุกคนด้วย Activity of

Daily Living (ADL)

 1. รวบรวมสรุปผลการประเมินADLผู้สูงอายุในพื้นที่
 2. ดำเนินกิจกรรมงานตามเกณฑ์

4.1 การประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพกายใจและจัดทำข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่จำเป็นต้องได้รับ

การดูแลช่วยเหลือระยะยาว

4.2 ส่งพยาบาลไปอบรมผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ(Care manager) ในตำบลที่เข้าร่วมโครงการ

4.3 จัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) หรืออาสาสมัครดูแลผู้สูงสูงอายุ

4.4  จัดบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอตามปัญหาสุขภาพโดยบุคลากร

สาธารณสุข  ทีมสหวิชาชีพ ครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น

4.5 การส่งเสริมทันตสุขภาพในผู้สูงอายุ

4.6 มีระบบการดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียง

 1. ประเมินชมรมผู้สูงอายุตามเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ
 2. จัดกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในตำบลตาม Care Plan

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 

 1. จัดทำแผนงานเพื่อนำเสนอในที่ประชุม คปสอ.
 2. จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ
 3. ดำเนินการประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน(ADL)
 4. จัดกลุ่มผู้สูงอายุ ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

-กลุ่มพึ่งพิงน้อย (ADL = 12 – 20)

-กลุ่มพึ่งพิงปานกลาง (ADL = 5 – 11)

-กลุ่มพึ่งพิงมาก (ADL = 0 – 4)

 1.     ติดตามเยี่ยมผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิงปานกลางและกลุ่มพึ่งพิงมากที่บ้านเพื่อประเมิน รวบรวมข้อมูลและ

ประเด็นปัญหา

 1. จัดทำแผนการดูแลรักษารายบุคคลและนำเสนอต่อ อปท.
 2. ดำเนินการดูแลตามแผนการดูแล
 3. สรุปผลการปฏิบัติการตามแผนการดูแล
 4. วางแผนการดูแลต่อเนื่องตามสภาพปัญหาของผู้สูงอายุที่ยังคงอยู่

S__1663074 317076 317080 317083 317085 317087 317088 317089 317167 S__1663067 S__1663068 S__1663069 S__1663070 S__1663071 S__1663072 S__1663073