เครือข่ายสุขภาพอุบัติเหตุอุบัติภัยอำเภอเวียงสาและโซนใต้จัดกิจกรรมฟื้นฟูทีมกู้ชีพ (FR Rally) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

IMG_5816

ทีมเครือข่ายอุบัติเหตุและฉุกเฉินอำเภอเวียงสาและโซนใต้ นาน้อย นาหมื่นทีมโดย รพ.เวียงสา รพ.สต. ทุก
แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบลที่มีทีมกู้ชีพ ได้เล็งเห็นความสาคัญดังกล่าว จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพ
ทีมกู้ชีพอาเภอเวียงสาขึ้น โดยมีการจัดการแข่งขันการพัฒนาศักยภาพทีมกู้ชีพ “FR Rally 2560 ครั้งที่ 2” ขึ้นเมื่อ
วันที่ 10 มีนาคม ณ.ที่ทำการ กศน อำเภอเวียงสา โดยมี นพ.กฤตพงษ์ โรจนวิภาต ผู้อำนวยการ.รพ.เวียงสาให้
เกียรติเป็นประธานเปิดงาน มีทีมกู้ชีพเข้าร่วมการแข่งขันจานวน 8 ทีม นาน้อย 2 ทีม นาหมื่น 1 ทีม โดยในการ
แข่งขันครั้งนี้เป็นการแข่งขันการจัดการและการดูแลผู้ประสบภัยเมื่อพบเหตุการณ์สาคัญ ได้แก่
1. กรณีเหตุการณ์เจ็บท้องคลอดลูก
2. กรณีหัวใจหยุดเต้น
3. กรณีช่วยฟื้นคืนชีพในผู้ใหญ่
4. กรณีช่วยฟื้นคืนชีพในเด็ก
5. กรณีเหตุไฟไหม้
6. กรณีรถเกิดอุบัติเหตุ
7. กรณีมีบาดแผลฉกรรจ์
8. กรณีชักจากไข้สูงในเด็ก
9. กรณีบาดเจ็บกระดูกต้นคอ/หลังเสี่ยงต่ออัมพาต
10.สาธารณภัย อุบัติเหตุหมู่
ผลการแข่งขันภาพรวม ชนะเลิศรางวัลที่ 1 ทีมนาน้อย 1 รองชนะเลิศอันดับ 1 อบต.ทุ่งสีทอง รองชนะ
เลิศอันดับ 2 ทีม นาหมื่น รองชนะเลิศอันดับ 3 ทีม นาน้อย 2
ผลการแข่งขันของทีมอำเภอเวียงสา ชนะเลิศรางวัลที่ 1 ได้แก่ ทีมกู้ชีพอบต.ทุ่งศรีทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 1 ได้แก่ ทีม ตาลชุมจอมจันทร์ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีมกู้ชีพเทศบาลตาบลกลางเวียง
ขอขอบคุณทีมกู้ชีพหัวใจแกร่งทุกท่าน ที่ได้ทางานอย่างเสียสละ มุ่งมั่น เสี่ยงภัย เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่
นั่นคือการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ขอบุญกุศลทั้งหลายจงปกปักรักษาชีวิตและครอบครัวท่านให้มีความสุข ตลอดไป

IMG_5771 IMG_5785 IMG_5790 IMG_5798 IMG_5816 IMG_5825 IMG_5831 IMG_5836 IMG_5840 IMG_5844 IMG_5855 IMG_5862 IMG_5884 IMG_5890 IMG_5901 IMG_5926 IMG_5950 IMG_5952 IMG_5956 IMG_5964 IMG_5968 IMG_5979 IMG_5981 IMG_5983 IMG_5985 IMG_5988 IMG_5990 IMG_5992 IMG_5994 IMG_5995 IMG_5996 IMG_5997 IMG_5998