สโมสรโรตารีเวียงสา มอบครุภัณฑ์การแพทย์

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 . สโมสรโรตารีเวียงสาได้มอบครุภันฑ์การแพทย์ คือ ตู้ อบเด็กแรกเกิด (infant
incubator) และเตียงลมมูลค่า 200,000 บาท โดยโครงการสมทบทุนมูลนิธิโรตารี่ ปี 2017-2018 โดย นาย
แแพทย์กฤตพงษ์ โรจนวิภาต ผู้อำนวยการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับมอบ

โรงพยาบาลเวียงสา ขอขอบพระคุณสโมสรโรตารีอำเภอเวียงสา ที่ได้มอบครุภัณฑการแพทย์ โรงพยาบาล
จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้รับบริการต่อไป

IMG_1632 IMG_1633 IMG_1635 IMG_1637 IMG_1639 IMG_1641 IMG_1643 IMG_1646 IMG_1648