สสจ.กาญจนบุรี ศึกษาดูงานด้านยาเสพติด รพ.เวียงสา

01

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 สำนักงานสาธรณสุขจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 94 ท่าน ได้มาศึกษาดูงานแลกเปลียนเรียนรู้และพัฒนาระบบงานยาเสพติดด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่โรงพยาบาลเวียงสา โดยมีนายแพทย์กฤตพงษ์ โรจนวิภาต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงสาพร้อมคณะเจ้าหน้าที่เป็นผู้ตอนรับและมีทีมงานยาเสพติดเป็นผู้ให้ความรู้และแลกเปลียนปัญหา

01 02 03 04 05 06 07