นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการสร้างหลักประกันผู้พิการ One Stop Service จังหวัดน่าน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

01        นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการสร้างหลักประกันผู้พิการ One Stop Service จังหวัดน่าน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ บริเวณท่าน้าบ้านป่ากล้วย ต.กลางเวียง โดยมี นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์ นพ.สสจ.น่าน เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยในงานนี้มีกิจกรรมการประเมินความพิการทางหู ตาและทางกาย การตรวจโดยแพทย์ และขึ้นทะเบียนผู้พิการโดยทีม พมจ.น่าน แบบครบวงจร และมอบผ้าห่มกันหนาวทุกคนที่มารับบริการ มีผู้มาขอขึ้นทะเบียน จานวน 127 ราย      นอกจากนี้ยังร่วมเปิด “โครงการ 60 ล้านนาที เพื่อสุขภาพดีตามรอยพระยุคลบาท” อำเภอเวียงสา และมอบสมุดบันทึกการออกกำลังกายสะสมแต้มเวลา แก่หน่วยงาน ส่วนราชการต่างๆ, อสม. และประชาชน อ.เวียงสาที่มาร่วมงานกว่า 500 คน และร่วมรณรงค์ออกกาลังกายเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ซึ่งพระองค์ท่านทรงเป็นต้นแบบที่ดีในการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่องตลอดมา ในงานได้จัดกิจกรรมการออกกาลังกายด้วยรำวงย้อนยุคจากชุมชนบ้านโพธิ์ชัย ต.กลางเวียง นำทีมออกกาลังกายใช้เวลา 30 นาที

02

03

04

06 09 08 07

19 18 17 16 15 14 13 12 11  

 

   10