บทบาทหน้าที่ของโรงพยาบาลเวียงสา

บทบาทหน้าที่ของโรงพยาบาลเวียงสาตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 มิถุนายน 2560 ให้โรงพยาบาลชุมชน มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1.จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ
2.ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ
3.กำกับ ดูแล ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
4.ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
5.พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารด้านสาธารณะด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ
6.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย