คุณหย่งเพียว ลีลาเรืองแสง บริจาคเงินเพื่อปรับปรุงห้องพิเศษ

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 คุณหย่งเพียว ลีลาเรืองแสง บริจาคเงิน จำนวน 50,000 บาท เพื่อสบทบทุนใน การปรับปรุงห้องพิเศษซึ่งมีอายุการใช้งานมาเป็นเวลานานโดยนายนายแพทย์ณัฐพล พรรณเชษ พร้อมคณะเจ้า หน้าที่เป็นผู้รับมอบ
โรงพยาบาลเวียยงสาขอขอบพระคุณ คุณหย่งเพียว ลีลาเรืองแสงเป็นอย่างยิ่ง ทางโรงพยาบาลจะนำเงินไปใช้ให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการต่อไป

IMG_5582 IMG_5580