คุณมัณฑนา สุทธารักษ์ พร้อมครอบครัวจัดตั้งองค์ผ้าป่าให้กับ รพ.เวียงสา

01 02 03 04 05 06 07 08 IMG_5107เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2560 ครอบครัวนางมัณฑนา สุทธารักษ์ ได้จัดตั้งกองผ้าป่าให้กับโรงพยาบาลเวียง
สาโดยมีนายแพทย์กฤตพงษ์ โรจนวิภาตและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวียงสาได้เข้าร่วมในองค์ผ้าป่าครั้งนี้ด้วย โดย
ได้เงินจากกองผ้าป่า จำนวนเงิน 53,530 บาท โดยทางครอบครัวได้มอบให้กับกองทุนดูแลผู้ป่วยอำเภอเวียงสา
ทางโรงพยาบาลเวียงสา ขอขอบพระคุณ ครอบครัวนางมัณฑนา สุทธารักษ์ และนำเงินจำนวนดังกล่าวไปใช้ตาม
วัตถุประสงค์ ดังกล้าวต่อไป