ขออนุญาตเผยแพร่แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน มกราคม 2563(แบบ สขร.1)

1. ขออนุญาตเผยแพร่ แบบ สขร.1 เดือน ม.ค.63