การมอบเกียรติบัตร ที่มีการดำเนินการป้องกันไข้เลือดออกโดยการมีส่วนร่วม ดีเด่น ปี 2556-2557

01

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเวียงสา ได้คัดเลือก ตำบล ที่มีผลการดำเนินงาน การป้องกันไข้เลือดออกโดยการมี ส่วนร่วม (ผู้นำชุมชน อสม. ประชาชน ในพื้นที่ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ) ดีเด่น ปี 2556-2557 :ซึ่ง เป็น ตำบลที่ไม่พบผู้ป่วยไข้เลือดออก 2 ปี ติดต่อกัน คือ ตำบล ส้านนาหนองใหม่ ซึ่งมีหมู่บ้านในพื้นที่ จำนวน 4 หมู่ บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 แห่ง เพื่อเป็นการชื่นชม และขอบคุณทางพื้นที่ ที่ได้ดำเนินงานอย่าง เข้มแข็งและจริงจัง จึงขอมอบเกียรติบัตร โดยมี ท่านวิบูลย์ จิรภากรณ์ นายอำเภอเวียงสาเป็๋นผู้มอบ และมี นายแพทย์ กฤตพงษ์ โรจนวิภาต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงสาพร้อมคคณะเป็นผู้ร่วมพิธี ให้แก่ หมู่บ้าน สถานบริการสาธารณสุข ในพื้นที่ ตำบลส้านนาหนองใหม่ ได้ แก่
บ้านหาดไร่ หมู่ที่ 1
บ้านส้านนาหนองมใหม่ หมู่ที่ 2
บ้านน้ำปุ๊สามัคคี หมู่ที่ 3
บ้านสันนาเคียน หมู่ที่ 4
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ส้านนาหนองใหม่

06  02 03 04 05

01