การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ

ด้วยจังหวัดน่าน โดย โรงพยาบาลเวียงสา มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพแยกเป็นเศษวัสดุและซากครุภัณฑ์จึงกำหนดเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาดไว้ดังต่อไปนี้

>>> ดาวโหลดเอกสาร <<<