คลีนิกทันตกรรมแจ้งเปลี่ยนแปลงตารางการให้บริการ

ด้วยกลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลเวียงสา จะต้องเข้าร่วมประชุมวิชาการทันตสาธาณสุข จังหวัดน่านในทุกวันศุกร์ เสวลา 13.00-16.00 น.โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2558 เป็นต้อนไป จึงขอเปลี่ยนแปลงเวลาการให้บริการคลินีกทันตกรรมจากเดิม คือ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น งดให้บริการทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.30 เป็น
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น และงดให้บริการวันศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น

จึงเรียนมาเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบและสามารถใช้เวลาในการบริการดังที่กล่าวมานี้