ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตามที่โรงพยาบาลเวียงสาได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน  6  ตำแหน่ง  ๗  อัตรา  ดังนี้

 1. ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง  พนักงานช่วยการพยาบาล  จำนวน  1  อัตรา
 2. ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข     จำนวน  1  อัตรา
 3. ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง  พนักงานบัตรรายงานโรค   จำนวน  1  อัตรา
 4. ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง  พนักงานห้องปฏิบัติการ     จำนวน  1  อัตรา
 5. ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  ตำแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้     จำนวน  2  อัตรา
 6. ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง  พนักงานบริการ              จำนวน  1  อัตรา

ตั้งแต่วันที่  1  พฤศจิกายน  2560  ถึงวันที่  15 พฤศจิกายน  2560  นั้น  โรงพยาบาลเวียงสาขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก  ดังนี้

ตำแหน่ง  พนักงานช่วยการพยาบาล

 1. นางอภิรดี นิ่มใหม่

ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข

 1. นางสาวพิชญวดี ใจสุภาพ
 2. นายปิยะพงศ์ มาแก้ว
 3. นางสาวสุชาดา สุโลกา
 4. นางสาวไอลดา ทะลือ
 5. นางสาวธรัญญา ดีกัลลา
 6. นางสาวอารีรัตน์           ป้องแก้ว
 7. นางสาวธันคิชา ใจเพียร
 8. นายเสกสรร กฤษกรบฎีศรบุริณฑ  อินสม
 9. นางสาวมณีรัตน์ พรมวังขวา
 10. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเทพ
 11. นางสาวพิมลพรรณ ต๊ะผัด
 12. นางสาวแคทรียา กาละวงค์

ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข

 1. นางพรนภา พรมรักษา
 2. นางสาวมณฑิตา วังมงคล
 3. นางสาวศศิธร พุฒิพูนสิริ
 4. นางสาววิลาวรรณ คำเงิน
 5. นางสาวพัชราภรณ์ มาลารัตน์
 6. นางสาวกุสุมา มะศักดิ์
 7. นางสาวประไพรพิศ พรมไชยวงค์
 8. นางสาวธิดารัตน์ พรมจันทร์

 

ตำแหน่ง  พนักงานบัตรรายงานโรค

 1. นางสาวสุพิรยา  เอื้ออารีย์จิตต์สกุล
 2. นางสาวโชติกา  กันชัย
 3. นางนาถอนงค์  วงษ์ตา
 4. นางสาวปภัทรชญาดา กันไชย
 5. นางสาวหทัยทิพย์ ณะรินทร์
 6. นางสาวศุภลักษณ์ บุญนำ
 7. นางสาวจุฬาลักษณ์ ยอดรัก
 8. นางสาวทัศนีย์ กันตา
 9. นางสาวยุภาภรณ์ มินา
 10. นางลออ ทองติ๊บ
 11. นางสาวจตุพร จันทร์คำเรือง
 12. นางสาวกัลยรัตน์ สุภา
 13. นายณรงค์ชัย ละวันนา

ตำแหน่ง  พนักงานห้องปฏิบัติการ

 1. นางสาวเกศรินทร์ อินผ่อง
 2. นางสาวกันตพร บัดแก้ว
 3. นางสาววรินทร ใจคำ
 4. นางสาวณัฎฐนิช กันไชย
 5. นางสาวกัลยา ปันติ๊บ
 6. นางสาวเจนจิรา กันอินทร์

ตำแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้

 1. นายเรืองฤทธิ์ ไชยศรี
 2. นางสาวกรรณิการ์ อินต๊ะอ้าย
 3. นางสาวรัตติกาล มินทะนา
 4. นางสาวนฤพร อินเสาร์
 5. นายอดิศักดิ์ เขื่อนเพชร
 6. นางสาวประภานิช ต๊ะนนท์
 7. นางสาวณัฐธิดา ปริกเพชร
 8. นางสาวสุพัฒน์ กาบหล้า
 9. นางสาวปิยวรรณ เคลื่อนคำ
 10. นางสาวรัตนาพรรณ ก๋าต๊ะ
 11. นางสาวเวณุกา ต๊ะปะแสง
 12. นางสาวสุมิตรา ขันเชียง
 13. นายทศพร อิทธิมา
 14. นางสาวรจนา จันทร์โท
 15. นางโศภิน ดอกเทียน
 16. นางสาวพัทธนันท์ ท่าช้าง
 17. นางสาวเกศรินทร์ เขียวสุวรรณ
 18. นางสาววิไลวรรณ แซ่โซ้ง
 19. นางสาวน้ำฝน วงษ์ษารัฐ

 

ตำแหน่ง  พนักงานบริการ

 • นางพัทยา มานะกิจ

 

ให้มาสอบคัดเลือกใน วันจันทร์  ที่  ๒๐  พฤศจิกายน  2560 

เวลา  08.30 น. เป็นต้นไป     ณ. ห้องประชุมประชาร่วมใจโรงพยาบาลเวียงสา

ดาวโหลดเอกสารได้ที่ >>>  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-2017-11-17

แสดงความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *