EB 7 ขออนุมัติดำเนินการโครงการ ผุ้สูงวัยเขตเทศบาลตำบลเวียงสา ไม่ลืมไม่ซึมเศร้า ปี 2562

ข้อชี้แจงในการดำเนินงานโครงการจากกองทุน

ขออนุมัติดำเนินการโครงการ ผู้สูงวัยฯ

โครงการผู้สูงวัยฯ

แผนงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนของหน่วยบริการ

ภาพประกอบการประชุมเพื่อแจ้งผลการพิจารณา EB6

รายงานการประชุม

วาระการประชุม

หนังสือเชิญประชุมเพื่อแจ้งผลการพิจารณาโครงการ

กำหนกการม.4

กำหนดการ ม.3

โครงการผู้สูงวัยฯ

ภาพประกอบกิจกรรมการอบรม

ขออนุมัติ

เชิญประชุม ม.3

เชิญประชุม ม.4

แบบฟอร์มเผยแพร่

รายงานผล

 

แสดงความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *