EB 4 ขออนุญาติเผยแพร่ แบบสรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562

บันทึกขออนุญาติเผยแพร่แบบฟอร์ม สขร1 (ก.ค.62)

บันทึกข้อความ รายงานผู้บริหารรับทราบ (กค. 62)

แสดงความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *