EB 4 ขออนุญาติเผยแพร่ แบบสรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562

บันทึกขออนุญาติเผยแพร่แบบฟอร์ม สขร1 (มิ.ย. 62)

บันทึกข้อความ ขออนุญาตเผยแพร่แบบสรุปผลการจัดซื้อรอบเดือน มิถุนายน 2562

แสดงความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *