EB 25 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของโรงพบาบาลเวียงสา

ข้อ1แบบบันทึกข้อความลงนามคำสั่งข้อสั่งการ

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ EB25

ข้อ2แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานจนท.2.1-2.3

มาตรฐานงานชันสูตร

WI -LAB-01.02 เตรียมตัวอย่างก่อนวิเคราะห์

WI -LAB-01.03 บันทึกผลการตรวจวิเคราะห์

มาตรฐานงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

วิธีปฎิบัติการรับและการทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์

วิธีปฎิบัติเรื่องน้ำยาทำลายเชื้อ

วิธีปฏิบัติการทำความสะอาดมือ

วิธีปฏิบัติการป้องกันแพร่กระจายเชื้อดื้อยา

วิธีปฏิบัติแนวทางการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลเวียงสา

มาตรฐานฝ่ายทันตกรรม

คู่มือห้องฟัน

มาตรฐานฝ่ายเภสัชกรรม

บบ ปย2 งานเภสัชกรรม

flowการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ข้อ3 หลักฐานการประชุมชี้แจงให้ทราบทั่วถึง

 

ข้อ4หลักฐานหนังสือเวียน

บันทึกข้อความ

ข้อ5 บันทึกรับทราบผลการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน

แบบบันทึกอุบัติการณ์การแก้ไขและมาตรการการกำกับติดตาม

ข้อ6แบบฟร์อมเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Web.sitesหน่วยงาน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลฯ

 

 

 

แสดงความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *