EB 21 รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB21 ข้อ 4 แจ้งเวัยนคุ่มือส่งเสริมคุณธรรม

EB21 ข้อ 5 รายงานการกำกับการปฏิบัติงาน

EB21 ข้อ 6 ขออนุมัติเผยแพร่แบบฟรอม์

การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน

รายงานผล การดำเนินงานปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน

แสดงความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *