EB 20 การบริหารงานที่โปร่งใสโรงพยาบาลเวียงสา

EB 20 ข้อ 5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลฯ

EB20 ข้อ 1 หลักฐานการจัดประชุม

EB20 ข้อ 2 รายงานการประชุมโรงพยาบาลเวียงสา

EB20 ข้อ 3 วิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้

EB20 ข้อ 4 เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อเผยแพร่

แสดงความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *