EB 2 การกำหนดมาตราการ กลไกการส่งเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB2  ข้อ 1. บันทึกข้อความ ขออนุญาตประกาศมาตรการฯ

ข้อ 2. ประกาศมาตรการกลไกการส่งเสริมความโปร่งใส่

แสดงความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *