EB 16 การจัดการข้อร้องเรียนโรงพยาบาลเวียงสา

-คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานคุณภาพ ปี 2562

EB16(ข้อ2.2)-คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป

EB16(ข้อ2.3)-แนวทางการเฝ้าระวังและตอบสนองต่อข้อร้องเรียน

EB16(ข้อ2.4.1)-รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป(รอบ 6 เดือน)

EB16(ข้อ3)-หลักฐานช่องทางผ่านระบบ

EB16(ข้อ6)-หนังสือรายงานผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ(นายทัน ยอดรักษ์)

กระบวนการหลักดูแลผู้ป่วย

บันทึกข้อความ-

สรุปข้อร้องเรียนทุจริต

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

 

EB16(ข้อ2.4.1)-รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป(รอบ เม.ย.-ก.ค.62)

-แก้ไข บันทึกข้อความส่งสรุปผลการพัฒนาตามข้อร้องเรียน

บันทึกข้อความส่งสรุปผลการร้องเรียนการทุจริต

บันทึกประชุมทีมนำ

แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล

แบบเผยแพร่บนเว็ปไซด์

ข้อเสนอแนะ ร้องทุกข์จากการรับบริการ 

แสดงความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *