รพ .เวียงสาออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอสว ประจำปี 2556

          เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2556 หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอสว.) ได้ออกให้บริการดูแลสุขภาพ ตรวจรักษาแก่พี่น้องประชาชนตามพระดำริของสมเด็จย่าที่ประสงค์จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เข้าถึงการดูแลสุขภาพได้ยาก ในครั้งนื้ถือว่าเป็นครั้งที่ 1 ประจาปีงบประมาณ 2557 ให้บริการที่ บ้านห้วยเลียบ ต.แม่ขะนิง อ.เวียงสา จ.น่าน โดยมีนพ. จักรพรรณ์ ยรรยงเมธ นางสุภลักษณ์ นันทวาสน์หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลเวียงสาและคณะ ไปให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจสุขภาพฟัน ถอนฟัน และให้บริการสร้างเสริมสุขภาพแก่พี่น้องประชาชน
ที่มารับบริการ มีผู้มารับบริการสุขภาพจานวน 64 คน


About the author /