โรงพยาบาลเวียงสา มอบใบประกาศเกียรติคุณดีเด่นด้านการพยาบาล

         เมื่อวันที่  25 กรกฏาคม   2557    พยาบาลโรงพยาบาล  เวียงสาและเครือข่ายอำเภอเวียงสา  จัดงานประชุมประจำปีพยาบาลเครือข่ายขึ้นโดยช่วงเวลา 10.00-12.00 ได้ร่วมฟังบรรยายพิเศษจาก พันเอกเศรฐพล  เกตุเต็ม  เสนาธิการจังหวัดท่านบกน่าน  และในช่วงภาคบ่าย มีการดำเนินกิจกรรม มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่พยาบาลดีเด่น  จำนวน  12 ท่าน  โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ชรินทร์   ดีปินตาผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงสาและนาย  สมชาย  ศิริมาตร  สาธารณสุขอำเภอเวียงสามาร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย

       รายชื่อ   พยาบาลดีเด่น ด้านต่างๆ   ได้แก่
1. นางอรพรรณ   สุสละ                        สาขา ผู้บริหารการพยาบาลระดับทุติยภูมิ
2. นางนงคราญ   สุขสันต์ศิริกุล            สาขา ผู้บริหารการพยาบาลระดับทุติยภูมิ
3. นางสุพัตร       กันตา                         สาขา ผู้ปฏิบัติการพยาบาลระดับทุติยภูมิ
4. นส.พิธพร       อุ่นเรือน                     สาขา ผู้ปฏิบัติการพยาบาลระดับทุติยภูมิ
5. นางฐิติรัตน์       รัตน์วรวงค์               สาขา ผู้ปฏิบัติการพยาบาลระดับทุติยภูมิ
6. นางชไมพร        ระวิโสด                  สาขา ผู้ปฏิบัติการพยาบาลระดับทุติยภูมิ
7. นางวชิราภรณ์   ไชยยา                    สาขา ผู้ปฏิบัติการพยาบาลระดับทุติยภูมิ
8. นางสุภาณี        ทะนันไชย                สาขา ผู้ปฏิบัติการพยาบาลระดับทุติยภูมิ
9. นางพิฐชญาณ์   เดโชวชิรสวัสดิ์       สาขา ผู้ปฏิบัติการพยาบาลระดับปฐมภูมิ/ชุมชน
10.นางเจียมจิตร   ขันทะ                      สาขา ผู้ปฏิบัติการพยาบาลระดับปฐมภูมิ/ชุมชน
11.นางศิริพร        กุณา                         สาขา ผู้ปฏิบัติการพยาบาลระดับปฐมภูมิ/ชุมชน
12.นางสุภาพร      ปัญญาอินทร์           สาขา ผู้ปฏิบัติการพยาบาลระดับปฐมภูมิ/ชุมชน

About the author /