โรงพยาบาลเวียงสาได้รับพระราชทานเครื่องมือกู้ภัยประเภทตัดถ่าง

    พิธีมอบเครื่องมือกู้ภัยประเภทตัดถ่างพระราชทาน วันที่ 21 พฤษภาคม 2557  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกองทุนฮอนด้าเคียงค้างไทย ภายใต้มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย ได้น้อมเกล้าถวายเครื่องมือกู้ภัยประเภทตัดถ่าง แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลเวียงสา 1 ชุด และกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ให้กรมบรรเทาสาธารณภัยโดยผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงรายเป็นตัวแทนนำส่งเครื่องมือกู้ภัยประเภทตัดถ่าง โดยมีนายแพทย์ชรินทร์  ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงสาเป็นผู้รับมอบ
พร้อมทั้งมีการสาธิตและให้คำแนะนำวิธีการใช้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่ซึ่งมี เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเวียงสา เจ้าหน้ามูลนิธิอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ขององค์กรส่วนปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเวียงสาจำนวน 8 ทีม และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว,โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลบ่อเกลือซึ่งได้รับพระราช
ทานเครื่องมือกู้ภัยประเภทตัดถ่างแล้วเข้าร่วมรับการอบรมด้วยAbout the author /