โรงพยาบาลเวียงสา ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว

        เมื่อวันที่ 26-30 เมษายน 2557  โรงพยาบาลเวียงสาร่วมกับมูลนิธิ พอ.สว  ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนผู้ด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร ปีที่ 9 ได้ออกให้บริการในเขตท้องที่อำเภอเวียงสา จังหวัดน่านซึ่งประกอบไปด้วย ตำบลแม่ขนิง  รร.บ้านภูเค็งพัฒนา รร.บ้านป่าแพะ  รร.บ้านหัวนา    ตำบลไหล่น่าน รร.ริมฝั่งว้าพัฒนา  ตำบลน้ำมวบ  รร.สาธุกิจประชาสรรค์  รร.บ้านสาลี่   มีผู้รับบริการทั้งสิ้น 729 รายAbout the author /