โครงการคัดกรองผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนทางตาและป้องกันภาวะตาบอดจากเบาหวาน

        เมื่อวันที่  16-17 พฤศจิกายน  2556 โรงพยาบาลเวียงสาได้ทำการถ่ายภาพจอประสาทตากับกับผู้ป่วยโรคเบาหวานในเขตพื้นที่อำเภอเวียงสาเพื่อให้ผู้ที่มีภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังจากเบาหวานได้รับการส่งต่อตั้งแต่ระยะเริ่มแรกโดยจักษุแพทย์ในเครือข่ายบริการ


About the author /