พิธีมอบรางวัลดีเด่นพยาบาลเครือข่ายสุขภาพเวียงสา

           เมื่อวันที่  25 กรกฎาคม 2556  โรงพยาบาลเวียงสาได้จัดงานการประชุมวิชาการประจำปีและพีธีมอบรางวัลดีเด่นพยาบาลเครือข่ายสุขภาพเวียงสาโดยมี นายแพทย์ชรินทร์  ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงสาและนาย สมชาย ศิริมาตร  สาธารณสุขอำเภอเวียงสาเป็นผู้มอบรางวัล  ดังนี้

 
     
               1.    นางจันทร์ฉาย    พิมพบุตร         สาขาผู้บริหารการบริการพยาบาล ระดับทุติยภูมิ
           2.    นางจารุพรรณ์    บุญวิริยะศักดิ์    สาขาผู้ปฏิบัติการพยาบาล ระดับทุติยภูมิ
           3.    นางลิขิต        ขาววงศ์                สาขาผู้ปฏิบัติการพยาบาล ระดับทุติยภูมิ
           4.    นางทองจิน    สวนนันท์              สาขาผู้ปฏิบัติการพยาบาล ระดับทุติยภูมิ
           5.    นางจารุ        ชนะภัย                   สาขาผู้ปฏิบัติการพยาบาล ระดับปฐมภูมิ/ชุมชน
           6.    นางภิญญา        ไปมูลเปี่ยม       สาขาผู้ปฏิบัติการพยาบาล ระดับปฐมภูมิ/ชุมชน
           7.    นางจงรักษ์        ใจจันทร์           สาขาผู้ปฏิบัติการพยาบาล ระดับปฐมภูมิ/ชุมชน

           โดยในงานนี้มีการประชุมวิชาการประจำปีโดยมี นายแพทย์ชรินทร์ ดีปินตา และ ร้อย ตชด  324 จังหวัดน่านเป็นวิทยากรในการประชุมครั้งนี้ 
About the author /