นายอำเภอเวียงสาเยี่ยมและมอบของให้กับผู้ป่วย


         เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน  2556  เวลา 10.30  นายทัศนัย  สุขเจริญ นายอำเภอเวียงสาพร้อมคณะ สอ.บต. ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวียงสาได้ไปเยี่ยมและให้การช่วยเหลือผู้ป่วยที่บ้านห้วยหลอด ตำบลยาบหัวนา  อำเภอเวียงสา จังหวัดน่านโดยให้การช่วยเหลือทางด้านทุนทรัพย์และสิ่งของอุปโภคและบริโภคAbout the author /