โครงการสุขภาพภูฟ้าตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี


โรงพยาบาลเวียงสาร่วมกับสาธารณสุขอำเภอเวียงสา คปสอ.เฉลิมพระเกียรติ และกศน.บ้านบวกหญ้า ได้ออกปฎิบัติงานตามโครงการสุขภาพภูฟ้าที่บ้านบวกหญ้า ในระหว่างวันที่ 24-27 มกราคม 2555


โครงการสุขภาพภูฟ้าตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
โรงพยาบาลเวียงสาร่วมกับสาธารณสุขอำเภอเวียงสา คปสอ.เฉลิมพระเกียรติ และกศน.บ้านบวกหญ้า ได้ออกปฎิบัติงานตามโครงการสุขภาพภูฟ้าที่บ้านบวกหญ้า ในระหว่างวันที่ 24-27 มกราคม 2555 มีกิจกรรมดังนี้ ประชุมชาวบ้านทุกครัวเรือนคืนข้อมูลการดำเนินงานที่ผ่านมา และโครงการที่จะดำเนินการปี2555ได้แก่ โครงการแก้ปัญหาโภชนาการ เด็ก0-4 ปี ให้บริการคัดกรองโรคเบาหวาน ความดัน ตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจอุจจาระหาพยาธิ ตรวจสารพิษตกค้างในเลือด และออกเยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง คนพิการและคนไข้ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

About the author /